Σεραφείμ Τσακμάνη 1, Λαγκαδάς | 23940 24980 | 6985 571566 | andekaki@yahoo.gr

espa1

Εμπορικό Δίκαιο

Εταιρίες

Εταιρίες

Το δικηγορικό γραφείο αναλαμβάνει με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, πάσης φύσεως υποθέσεις οι οποίες αφορούν ενδεικτικά

 • Συστάσεις, λύσεις (χωρίς ή με δικαστική απόφαση), τροποποιήσεις προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών, παραστάσεις σε Γενικές Συνελεύσεις και σύνταξη πρακτικών, κήρυξη άκυρων γενικών συνελεύσεων
 • Μετασχηματισμούς, εξαγορές, συγχωνεύσεις, διασπάσεις, αποσχίσεις εταιρειών, ελέγχους περιουσιακών στοιχείων
 • Άσκηση εταιρικών αγωγών, αντικατάσταση ΔΣ, ζητήματα εκκαθάρισης εταιρειών, ειδικά ζητήματα μετόχων μειοψηφίας
 • Αναγκαστική εκτέλεση επί άυλων και ενσώματων μετοχών, κατάσχεση αυτών, σύσταση επικαρπίας και ενεχύρου επί μετοχών, προστασία ιδρυτικών τίτλων
 • Πτώχευση εταιρειών, διαδικασία εξυγίανσης, ποινική διαδικασία σχετικά με πτώχευση και χρεοκοπία, εκδίκαση αμφισβητήσεων
Πνευματική ιδιοκτησία

Πνευματική ιδιοκτησία

Αναλαμβάνουμε με αξιοπιστία και υπευθυνότητα πλήρη νομική υποστήριξη στους τομείς της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και γύρω από το δίκαιο του Ανταγωνισμού. Ενδεικτικά:

 • Κατοχύρωση έργων πνευματικής ιδιοκτησίας, άσκηση αγωγών σχετικά με προσβολή ηθικού/περιουσιακού δικαιώματος, κατοχύρωση συγγενικών δικαιωμάτων, σύναψη εκδοτικών συμβάσεων, συμβάσεις οπτικοακουστικών παραγωγών.
 • Διπλώματα ευρεσιτεχνίαςκατάθεση φακέλου και περαίωση διαδικασίας για απόκτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας και πιστοποιητικού εφευρέτη
 • Δικαιώματα εφευρέσεων
 • Άσκηση αγωγών για άρση προσβολής δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, προστασία βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων
 • Πιστοποιητικά φυτικής δημιουργίας


Σήμα

Σήμα

Προστασία εμπορικής επωνυμίας και σήματος, κατοχύρωση ημεδαπού, κοινοτικού και διεθνούς σήματος, συλλογικό σήμα, άσκηση αγωγών για προσβολή σήματος, μεταβίβαση σήματος, δικαιώματα προσδοκίας επί σήματος, άδειες χρήσης.

 • Παράσταση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, προστασία επιχειρήσεων από πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού, προστασία καταναλωτή από την αθέμιτη και παραπλανητική διαφήμιση.
Χρηματοοικονομικά

Χρηματοοικονομικά

Το χρηματοπιστωτικό σύστημα αποτελεί ιδιαίτερη κατηγορία του εμπορικού δικαίου, λόγω της ιδιάζουσας σημασίας του. Παρέχουμε με υπευθυνότητα πλήρη νομική κάλυψη σχετικά με:

 • Δίκαιο αξιογράφων
 • Πάσης φύσεως θέματα σχετικά με επιταγές, συναλλαγματικές/γραμμάτια, εμπορικές εντολές, χρεωστικά ομόλογα, αποθετήρια, ενεχυρόγραφα, φορτωτικές.
 • Συμβάσεις δανείων με τράπεζεςσυμβάσεις αλληλόχρεων λογαριασμών, ζητήματα με τραπεζικά επιτόκια και ανατοκισμούς, επίλυση ειδικών ζητημάτων εγγυητικών επιστολών, νόμιμοι και καταχρηστικοί όροι συμβάσεων.

Χρειάζεστε κάποια από τις υπηρεσίες μας; επικοινωνήστε μαζί μας